Image

5. Przyjęcie na członka PZŁ

Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu PZŁ właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie).

divider

Po spełnieniu w/w warunków osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Członkami Zrzeszenia są: osoby fizyczne – będące członkami kół łowieckich lub niezrzeszone w kołach łowieckich oraz osoby prawne. Kwestie członkostwa w PZŁ reguluje Statut PZŁ.

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Emocjonalne poświęcenie i przywiązanie do organizacji!